Thứ Sáu, Ngày 09/12/2022 Tìm kiếm:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1970954
Số người trực tuyến:37
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100.305
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 159 hồ sơ)

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Đề nghị lập danh sách đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo, công chức tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ để xác định chỉ số CCHC tỉnh Ninh Bình
  Thực hiện Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, Quyết định số 1000/QĐ-BNV ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;, Công văn số 5729/BNV-CCHC ngày 19/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, Sở Nội vụ đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố lập danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo, công chức tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ để xác định chỉ số cải cách hành chính của bộ, ngành Trung ương và của tỉnh năm 2019, cụ thể như sau:

 

 

1. Đối với các sở, ngành:

 
1.1. Văn phòng HĐND tỉnh: Danh sách toàn bộ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 (Theo mẫu tại Phụ lục 1 đính kèm).
 
1.2. Văn phòng UBND tỉnh: 
 
a) Danh sách Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Theo mẫu tại Phụ lục 1 đính kèm);
 
b) Danh sách Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng chuyên môn. Riêng phòng Dân tộc, Phòng Ngoại vụ ngoài Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng lập thêm danh sách chuyên viên của phòng (Theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm).
 
1.3. Các sở: Tư pháp; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa và Thể thao; Du lịch, Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Thanh tra tỉnh:
 
a) Danh sách Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở (Theo mẫu tại Phụ lục 1 đính kèm);
 
b) Danh sách Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng chuyên chuyên môn và tương đương (Theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm).
 
2. Đối với UBND các huyện, thành phố: 
 
a) Danh sách Chủ tịch, các Phó Chủ tịch của UBND huyện, thành phố (Theo mẫu tại Phụ lục 1 đính kèm);
 
b) Danh sách Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng chuyên môn và tương đương (Theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm).
 
Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm lập danh sách và gửi về Sở Nội vụ, đồng thời gửi qua địa chỉ Email caicachhanhchinh.nb@gmail.com trước ngày 26/11/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ./.
 
Các biểu mẫu đính kèm TẠI ĐÂY
 

+A =A -A

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang