Thứ Ba, Ngày 27/02/2024 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2407244
Số người trực tuyến:12
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
137.358
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 44 hồ sơ)

VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG
Tìm kiếm :    

TTSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhDownload
1 12/2023/TT-BNV Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 8/8/2023 Download
2 07//2022/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao 25/10/2022 Download
3 08/2022/TT- BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ 19/9/2022 Download
4 07/2022/TT-BNV Thông tư quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ 31/8/2022 Download
5 06/2022/TT-BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 28/6/2022 Download
6 TT 04/2022/TT-BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách 23/5/2022 Download
7 03/VBHN-BNV Thông tư Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 30/5/2022 Download
8 25-HD/BCĐTW Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực 01/8/2022 Download
9 42/2022/NĐ-CP Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng 24/6/2022 Download
10 06/2022/TT-BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trường Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuần chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đôi vói các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 28/6/2022 Download
11 60/2021/ND-CP Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 21/6/2021 Download
12 167/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 23/6/2021 Download
13 108/2020/NĐ-CP Nghị định 108//NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 14/9/2020 Download
14 107/2020/NĐ-CP Nghị định 107//NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uuyr ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 14/9/2020 Download
15 106/2020/NĐ-CP Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 10/9/2020 Download
16 960/QĐ-TTg Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ 07/7/2020 Download
17 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luẩ cán bộ công chức và luật viên chức Download
18 3445/BC-BNV Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Nội vụ 10/7/2020 Download
19 10/2019/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn việc xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành văn thư 02/8/2019 Download
20 19/2019/TT-BNV Thông tư Quy định về tặng kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ 15/11/2019 Download
21 số 07/TT/2019/TT-BNV Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức 01/6/2019 Download
22 số 06/TT/2019/TT-BNV Thông tư 06/TT/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thông kế và quản lý hồ sơ công chức 01/6/2019 Download
23 04/2019/TT-BNV Thông tư 04/2019/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và xã hội. 24/5/2019 Download
24 34/2019/NĐ-CP Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ 24/4/2019 Download
25 199/QĐ-TTg Quyết định số 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 19/02/2019 Download
26 14/2018/TT-BNV Thôn tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thôn tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 03/12/2018 Download
27 03/2018/TT-BNV Thông tư 03/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 06/03/2018 Download
28 Số 03/2018/TT-BNV Thông tư quy định báo cáo thống kê ngành Nội vụ 06/3/2018 Download
29 TTr-BNV Đề cương luật thanh niên sửa đổi Download
30 184/2014/TT-BTC TT:184_2014 BỘ TÀI CHÍNH Download
31 17/2014/TT-BNV Số: 17/2014/TT-BNV Download
32 16/2014/TT-BNV Số: 16/2014/TT-BNV Download
33 57/2014/TT-BGTVT Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT Download
34 10/2014/TT-TTCP Thông tư 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ Download
35 66/2014/QĐ-TTg Quyết định số: 66/2014/QĐ-TTg Download

Trang 1 2 >> >|

VĂN BẢN MỚI
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang