Thứ Tư, Ngày 24/04/2024 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2432361
Số người trực tuyến:18
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 4 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
137.358
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 4 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 44 hồ sơ)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

A. Các thủ tục giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

I. Lĩnh vực Thi đua Khen thưởng

STT Tên thủ tục Đơn vị thực hiện
 1 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 Ban Thi đua

Khen thưởng

 2 Tặng Cờ thi đua Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 Ban Thi đua

Khen thưởng

 3 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 Ban Thi đua

Khen thưởng 
 4 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề 

Ban Thi đua

Khen thưởng  
 5 Thủ tục tặng cờ thi đua Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề   Ban Thi đua
Khen thưởng 
Đề nghị tặng thưởng Bằng khen Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất   Ban Thi đua
Khen thưởng 
 7 Thủ tục tặng bằng khen Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình  Ban Thi đua
Khen thưởng 
 8  Đề nghị tặng thưởng Bằng khen Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại  Ban Thi đua
Khen thưởng 
 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc  Ban Thi đua
Khen thưởng 

II. Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ

 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Phòng Tổ chức bộ máy
 2  Thủ tục thành lập hội Phòng Tổ chức bộ máy 
 3  Phê duyệt điều lệ hội Phòng Tổ chức bộ máy 
4  Chia tách; sát nhập; hợp nhất Hội Phòng Tổ chức bộ máy 
5  Thủ tục đổi tên hội Phòng Tổ chức bộ máy  
6  Thủ tục hội tự giải thể Phòng Tổ chức bộ máy  
7 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Phòng Tổ chức bộ máy   
8  Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện Phòng Tổ chức bộ máy   
 9  Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Phòng Tổ chức bộ máy   
 10 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Phòng Tổ chức bộ máy   
12 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Phòng Tổ chức bộ máy  
13 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Phòng Tổ chức bộ máy    
14 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Phòng Tổ chức bộ máy
 15  Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Phòng Tổ chức bộ máy    
16   Thủ tục đổi tên quỹ Phòng Tổ chức bộ máy    
17   Thủ tục quỹ tự giải thể Phòng Tổ chức bộ máy    
III. Lĩnh vực Công tác thanh niên
1 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Phòng Xây dựng chính quyền  
2 Thủ tục chấp thuận việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh  Phòng Xây dựng chính quyền  
3 Thủ tục chấp thuận việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh  Phòng Xây dựng chính quyền  

IV. Lĩnh vực Tôn giáo chính phủ
 
 1 Thành lập, chia tách, sát nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Ban Tôn giáo 
 2 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo  Ban Tôn giáo 
 3 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo  Ban Tôn giáo 
 4 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 33 và khoản 2 điều 34 của luật tín ngưỡng, tôn giáo  Ban Tôn giáo 
 5 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh  Ban Tôn giáo 
6 Thủ tục Thông báo hủy bỏ kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 ĐIều 33 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo  Ban Tôn giáo 
7 Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc theo quy định tại Khoản 2 điều 33 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo  Ban Tôn giáo 
8 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b Khoản 3 điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP  Ban Tôn giáo 
Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành  Ban Tôn giáo 

 

IV. Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
STT Tên thủ tục Đơn vị thực hiện
1 Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Phòng Tổ chức bộ máy

2 Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  Phòng Tổ chức bộ máy

3 Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  Phòng Tổ chức bộ máy
4 Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập, Giám đốc ĐHQGHN, Giám đốc ĐHQGTPHCM, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương  Phòng Tổ chức bộ máy
5 Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập, Giám đốc ĐHQGHN, Giám đốc ĐHQGTPHCM, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương Phòng Tổ chức bộ máy
6 Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Phòng Tổ chức bộ máy
7 Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Phòng Tổ chức bộ máy
8  Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Phòng Tổ chức bộ máy
9  Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Phòng Tổ chức bộ máy
10  Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Phòng Tổ chức bộ máy

 

IV. Lĩnh vực Văn thư lưu trữ nhà nước
STT Tên thủ tục Đơn vị thực hiện
1  Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

Phòng Cải cách hành chính 

2  

 

 

B. Các thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Nội vụ
I. Lĩnh vực Công chức viên chức
STT Tên thủ tục Đơn vị thực hiện
1  Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Phòng Công chức, viên chức 

2  Thủ tục thi tuyển công chức

Phòng Công chức, viên chức  

3  Thủ tục xét tuyển công chức

Phòng Công chức, viên chức  

4  Thủ tục thi nâng ngạch công chức

 Phòng Công chức, viên chức 

5  Thủ tục thi tuyển viên chức

 Phòng Công chức, viên chức 

6  Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

Phòng Công chức, viên chức  

7  Thủ tục tiếp nhận tiếp nhận vào công chức (Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020).

 Phòng Công chức, viên chức 

II. Lĩnh vực xây dựng chính quyền
STT Tên thủ tục Đơn vị thực hiện
1  Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới  Phòng Xây dựng chính quyền
2  Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã  Phòng Xây dựng chính quyền
II. Lĩnh vực Văn thư lưu trữ
STT Tên thủ tục Đơn vị thực hiện
1 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc  Trung tâm lưu trữ lịch sử
2  Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ   Trung tâm lưu trữ lịch sử
III. Lĩnh vực Tôn giáo chính phủ
STT Tên thủ tục Đơn vị thực hiện
1 Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh  Ban Tôn giáo 
2 Thủ tục đề nghị  tự giải thế tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức  Ban Tôn giáo 
3 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh  Ban Tôn giáo 
4  Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh  Ban Tôn giáo 
5 Thủ tục đăng ký, sửa đổi Hiến chương của tổ chức Tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của Hiến chương, của tổ chức  Ban Tôn giáo 
6  Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa xóa án tích  Ban Tôn giáo 
7  Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cứ trú hợp pháp tại Việt Nam  Ban Tôn giáo 
8  Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh  Ban Tôn giáo 
9  Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh  Ban Tôn giáo 
10  Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh   Ban Tôn giáo 
11  Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh  Ban Tôn giáo 
12  Thủ tục đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh  Ban Tôn giáo 
13  Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh  Ban Tôn giáo 
14  Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh  Ban Tôn giáo 
15  Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh  Ban Tôn giáo 
16  Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 điều 45 Luật tín ngưỡng Tôn giáo   Ban Tôn giáo 
17  Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh  Ban Tôn giáo 
18  Thủ tục đề nghị giải thế tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương  Ban Tôn giáo 
19  Thủ tục thông báo việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức  Ban Tôn giáo 
20  Thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh   Ban Tôn giáo 
21  Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo  Ban Tôn giáo 
22  Thủ tục Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh  Ban Tôn giáo 
23  Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 điều 34 của luật tín ngưỡng, tôn giáo  Ban Tôn giáo 
24  Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo  Ban Tôn giáo 
25  Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo  Ban Tôn giáo 
IV. Lĩnh vực tổ chức biên chế
1  Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương Phòng Tổ chức bộ máy 
2  Thủ tục hành chính về thẩm định số lượng  người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương Phòng Tổ chức bộ máy 

 


+A =A -A

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang