Thứ Sáu, Ngày 09/12/2022 Tìm kiếm:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1971004
Số người trực tuyến:44
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100.305
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 159 hồ sơ)

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 
Cải cách hành chính: "Chìa khóa" để vượt khó thành công
Chủ đề công tác năm 2022 được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định là "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính". Quan điểm này đã trở thành "chìa khóa" trong giai đoạn hiện nay giúp các cấp, các ngành trong tỉnh vượt qua những khó khăn, thách thức từ nhiều phía, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Những nỗ lực đó đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trên hầu hết các lĩnh vực với hàng loạt rào cản được tháo gỡ; thể chế, cơ chế, chính sách được khơi thông, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực cho xã hội.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tổ chức điều tra xã hội học phục vụ đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chính phủ yêu cầu công khai công chức giải quyết chậm hồ sơ thủ tục của người dân
 “Hàng tháng, công khai danh sách cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết chậm, muộn hồ sơ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trên cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương; kịp thời xử lý các khó khăn, bất cập, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp”. Đây là chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09/7/2022. Theo đó, Chính phủ yêu cầu:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020
Chiều ngày 24/6, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2020) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS 2020). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011-2020
 Sáng 23/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011-2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hướng dẫn xây dựng báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030
Căn cứ Công văn số 6503/BNV-CCHC ngày 24/12/2019 của Bộ Nội vụ về việc triển khai Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề nghị lập danh sách đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo, công chức tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ để xác định chỉ số CCHC tỉnh Ninh Bình
  Thực hiện Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, Quyết định số 1000/QĐ-BNV ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;, Công văn số 5729/BNV-CCHC ngày 19/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, Sở Nội vụ đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố lập danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo, công chức tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ để xác định chỉ số cải cách hành chính của bộ, ngành Trung ương và của tỉnh năm 2019, cụ thể như sau:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quyết định Ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công văn về việc rà soát, hệ thống hóa chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý
Thực hiện Công văn số 01/UBND-VP11 ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Công văn số 7735/VPCP-KSTT ngày 25/7/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
xây dựng Bộ tiêu chí mới đánh giá chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công văn số 18/SNV-CCHC&ĐT hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành năm 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công văn số 15/SNV-CCHC&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp huyện năm 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hướng dẫn việc xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã và thẩm định kết quả tự chấm điểm cải cách hành chính của UBND cấp xã năm 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôn đốc triển khai xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Góp ý hướng dẫn báo cáo tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1 2 3 >> >|
VĂN BẢN MỚI
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang