Chủ nhật, Ngày 14/08/2022 Tìm kiếm:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1828270
Số người trực tuyến:38
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
93.391
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 136 hồ sơ)

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Lãnh đạo sở:

  

STT
Họ và tên

Chức vụ Số điện thoại
 1

 

Đinh Công Toản 

 

 Giám đốc Sở  (0229) 3.897.076
2
 Vũ Tiến Tuấn
 
 Phó Giám đốc Sở  (0229) 3.896.845

 

3

 

Đỗ Trọng Luận Phó Giám đốc sở (0229) 3.883.898

         1. Lãnh đạo Sở: Gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc (số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình). 

        a) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Sở;

        b) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở;

        c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ;

        d) Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ và tiêu chuẩn chức danh cán bộ, Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở.

         2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 
         a) Phòng Tổ chức bộ máy;
         Phạm Thị Bình - Trưởng phòng.
         b) Phòng Công chức - Viên chức;
         Đỗ Hải Vinh - Trưởng phòng.
         c) Phòng Xây dựng chính quyền;
         Dương Xuân Hà - Phụ trách phòng;
         d) Phòng Cải cách hành chính.
         Nguyễn Đức Vụ - Trưởng phòng
         3. Thanh tra.
         Đỗ Hồng Thám - Chánh Thanh tra.
         4. Văn phòng.
         Chánh Văn phòng - Phạm Đăng Khoa.
         5. Ban Thi đua - Khen thưởng
        Dương Thị Thanh - Trưởng Ban.
         a) Lãnh đạo Ban: Gồm có Trưởng Ban và 01 Phó Trưởng ban.
         b) Các phòng trực thuộc: 
        - Phòng Hành chính - Tổng hợp;
        - Phòng Nghiệp vụ.
        6. Ban Tôn giáo
        Dương Đại Đồng - Trưởng Ban.
        a) Lãnh đạo Ban: Gồm có Trưởng Ban và 01 Phó Trưởng ban.
b) Các phòng trực thuộc: 
       - Phòng Hành chính - Tổng hợp;
       - Phòng Nghiệp vụ.
       7. Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Lưu trữ lịch sử 
       a) Lãnh đạo Trung tâm: Gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
       b) Các phòng trực thuộc:
       - Phòng Hành chính - Tổng hợp;
       - Phòng Thu thập và Chỉnh lý;
       - Phòng Phát huy giá trị tài liệu.
       6. Biên chế
       a) Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.
       b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định. 
 

      

VĂN BẢN MỚI
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang