Thứ Tư, Ngày 24/07/2024 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2505414
Số người trực tuyến:86
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
137.358
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 44 hồ sơ)

CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC
 
Cập nhật dữ liệu, xác thực thông tin, kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
 Ngày 04/4/2023 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 351/SNV-CCVC về việc tập huấn cập nhật dữ liệu, xác thực thông tin, kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ trân trọng đăng tải toàn bộ nội dung Công văn trên đến các cơ quan, đơn vị biết để triển khai thực hiện
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm 2023: Trình cấp có thẩm quyền lộ trình tổng thể cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; xây dựng Đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện
Trong năm 2023, trình cấp có thẩm quyền lộ trình triển khai thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương; xây dựng Đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện thể chế về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hợp nhất quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Ngày 19/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 04/BNV-VBHN ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bộ Nội vụ quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và văn thư
 Ngày 19/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký Văn bản hợp nhất số 04/BNV-VBHN ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức
Ngày 02/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Cục Thống kê Ninh Bình năm 2022
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Cục Thống kê Ninh Bình năm 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về việc bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về việc bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
triển khai thực hiện quy định của Chính phủ về lĩnh vực Nội vụ và chế độ báo cáo thống kê
Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Số 366/UBND-VP7 ngày 20/8/2020 thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; số 412/UBND-VP7 ngày 5/9/2020 thực hiện Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; số 415/UBND-VP7 ngày 29/9/2020 thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các quy định có liên quan khác (sau đây viết tắt là Nghị định của Chính phủ); thực hiện các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về chế độ báo cáo thống kê; Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện một số nội dung sau:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính
 Quyết định số 402/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Ninh Bình năm 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm
Thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/11/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công văn số 52/UBND-VP7 về việc hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thực hiện chế độ tiền lương đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rà soát và báo cáo số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức.
Thực hiện Văn bản số 1399-CV/BTCTW ngày 09/9/2016 của Ban Tổ chức Trung ương; Văn bản số 438-CV/BTCTU ngày 19/9/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc rà soát và báo cáo số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X).
Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 191/UBND-VP7 ngày 28/6/2016 về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang 1 2 >> >|
VĂN BẢN MỚI
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang