Thứ Tư, Ngày 24/04/2024 Tìm kiếm:  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 2432387
Số người trực tuyến:23
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 4 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
137.358
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 4 Năm 2024
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 44 hồ sơ)

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 202
Sáng ngày 28/7/2023, tại tỉnh Thái Bình, Cụm Thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. 

 Chủ trì Hội nghị có: Đồng chí Đinh Công Toản - Tỉnh uỷ viên, Giám đôc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình - Đơn vị Cụm trưởng; Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình- Đơn vị Phó Cụm trưởng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ và các đồng chí lãnh đạo Sở; lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trong Cụm.


Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, ngay từ đầu năm 2023, Bên cạnh phong trào thi đua thường xuyên như “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…, các tỉnh, thành trong cụm cũng chú trọng phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh như: Tỉnh Nam Định phát động phong trào với chủ đề “Đoàn kết, vượt khó - Chủ động thích ứng - Điều hành linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả”;  phong trào “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nam Đình”; Tỉnh Bắc Ninh phong trào “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; tỉnh Vĩnh Phúc phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”; Tỉnh Quảng Ninh phát động phong trào thi đua gắn với chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân”; Tỉnh Hà Nam phát động phong trào thi :“Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”. Tỉnh Thái Bình với phong trào "Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên".

 

Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Nội vụ, chủ động, quyết liệt trong tổ chức triển khai, tạo chuyển biến rõ nét về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đội ngũ công chức, viên chức đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nâng cao trình độ, phẩm chất và năng lực để từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số.

 

Đã tham mưu UBND các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động… cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng theo quy định. Tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc thực hiện nghiêm túc văn hóa công vụ. Công tác xây dựng chính quyền địa phương được chú trọng. Công tác cải cách hành chính được tham mưu triển khai quyết liệt từ tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu gắn với chuyển đổi số. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được tăng cường. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực cho phát triển. Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng, tăng cường, hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật. Công tác văn thư, lưu trữ được quan tâm triển khai bảo đảm an toàn và phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử. Công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên ,... tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định.

 

Công tác chuyển đổi số được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Sở Nội vụ các tỉnh, thành đã kịp thời triển khai cập nhật, đồng bộ số lượng lớn dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trước thời hạn yêu cầu của Bộ Nội vụ. Một số tỉnh đã và đang triển khai xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Ngoài ra, nhiều phần mềm, cơ sở dữ liệu đang được các đơn vị triển khai thực hiện như phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính, phần mềm quản lý thi đua - khen thưởng…

Đồng chí Vũ Đăng Minh - Chánh Văn phòng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo

Tại Hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố cùng nghe tham luận, chia sẻ kinh nghiệm những cách làm hay, đề xuất những giải pháp hiệu quả trong thực hiện các phong trào thi đua, nâng cao hoạt động, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

 

 Các đơn vị trong Cụm tham gia phát biểu tham luận tại Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Đồng chí cũng giải đáp kiến nghị của các đơn vị về một số nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, thi đua, khen thưởng, lưu trữ hồ sơ điện tử... Đồng thời đề nghị, các tỉnh trong Cụm cần đẩy mạnh phong trào thi đua thiết thực, bám sát các nhiệm vụ mục tiêu, chỉ tiêu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung giải quyết những vấn đề khó, gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua. Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng, phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thi đua khen thưởng, gương điển hình tiên tiến. Quan tâm kiện toàn, tập huấn nâng cao trình độ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng.

 

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Công Toản, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình - đề nghị các đơn vị trong Cụm tập trung bám sát các nhiệm vụ tại kết luận hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị giữa các tỉnh, thành trong khu vực, mỗi tỉnh cần tiếp tục cùng với đơn vị Cụm Trưởng, Phó Cụm trưởng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực các nhiệm vụ, giải pháp và nội dung giao ước thi đua đã đề ra, quyết tâm tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

 

Lan Phương, Văn phòng

 

 

 

 

 


+A =A -A

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đã đưa đầy đủ các nội dung trong ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang