Thứ Sáu, Ngày 09/12/2022 Tìm kiếm:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1970998
Số người trực tuyến:41
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100.305
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 159 hồ sơ)

CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC
Bộ Nội vụ quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và văn thư
 Ngày 19/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký Văn bản hợp nhất số 04/BNV-VBHN ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

 Theo đó, Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, gồm:

 

Các ngạch công chức chuyên ngành hành chính: Chuyên viên cao cấp Mã số: 01.001; Chuyên viên chính Mã số: 01.002; Chuyên viên Mã số: 01.003; Cán sự Mã số: 01.004; Nhân viên Mã số: 01.005.
 
 
Các ngạch công chức chuyên ngành văn thư: Văn thư viên chính Mã số: 02.006; Văn thư viên Mã số: 02.007; Văn thư viên trung cấp Mã số: 02.008.
 
 
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.
 
 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2021. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau: Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.
 
 
Bãi bỏ Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức./.
 
Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình trân trọng giới thiệu toàn văn Văn bản hợp nhất số 04/BNV-VBHN tại đây

+A =A -A

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang