Chủ nhật, Ngày 14/08/2022 Tìm kiếm:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1828281
Số người trực tuyến:39
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
93.391
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2022
Sở Nội vụ thực hiện
100 %
Hồ sơ đúng và trước hạn
(100 % hồ sơ trước hạn,
Giải quyết: 136 hồ sơ)

CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC
triển khai thực hiện quy định của Chính phủ về lĩnh vực Nội vụ và chế độ báo cáo thống kê
Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Số 366/UBND-VP7 ngày 20/8/2020 thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; số 412/UBND-VP7 ngày 5/9/2020 thực hiện Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; số 415/UBND-VP7 ngày 29/9/2020 thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các quy định có liên quan khác (sau đây viết tắt là Nghị định của Chính phủ); thực hiện các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về chế độ báo cáo thống kê; Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

 I. Về triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ 

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản khác có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc thẩm quyền quản lý.  
2. Tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản khác có liên quan.
3. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo theo quy định, đồng thời trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh.
II. Về chế độ báo cáo định kì hàng năm 
1. Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức (biểu số 01); danh sách công chức (biểu số 02); danh sách và tiền lương công chức (biểu số 03); Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng viên chức (biểu số 04); danh sách viên chức (biểu số 05); danh sách và tiền lương viên chức (biểu số 06).
2. Báo cáo số lượng công chức hiện có và đăng ký nhu cầu công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch theo từng ngạch công chức (biểu số 07); danh sách công chức hiện có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch (biểu số 08); Báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có và đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp của từng chức danh viên chức (biểu số 09); danh sách viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ chức danh….lên chức danh…(biểu số 10).
3. Báo cáo kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, PCTNVK và nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức, lao động (biểu số 11). Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn thực hiện theo Hướng dẫn số 834/SNV-CCVC ngày 04/11/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.
4. Báo cáo danh sách công chức (biểu số 12), viên chức (biểu số 13) nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội.
5. Báo cáo kết quả xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tổ chức có sai phạm về tài chính - ngân sách (biểu số 14) theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 
6. Báo cáo số lượng lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức hành chính (biểu số 15), trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và trực thuộc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện (biểu số 16); danh sách công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, kéo dài (biểu số 17).
7. Báo cáo thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
8. Báo cáo danh sách công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật thuộc cơ quan, đơn vị (biểu số 18).
9. Báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức (biểu số 19); danh sách đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh quản lý (biểu số 20). 
10. Báo cáo chuyển đổi vị trí công tác (biểu số 21, 22, 23).
III. Chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ
1. Các cơ quan Nhà nước có từ 30% lao động nữ trở lên có lãnh đạo chủ chốt là nữ (biểu 0106.N/BNV-TCHC).
2. Số lượng công chức từ cấp huyện trở lên (biểu 0201.N/BNV-CCVC).
3. Tiền lương bình quân cán bộ, công chức, viên chức khối địa phương (biểu 0203b.N/BNV-CCVC).
4. Số lượng viên chức (biểu 0204.N/BNV-CCVC).
5. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá (biểu 0205.N/BNV-CCVC).
6. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỉ luật (biểu 0206.N/BNV-CCVC).
7. Báo cáo tỷ lệ tinh giản biên chế (biểu 0303.N/BNV-BC).
IV. Báo cáo định kỳ hàng năm của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ vào các thời điểm, cụ thể như sau
1. Các báo cáo tại phần II, gồm: 
- Mục 1, 2 và 3 trước ngày 15/02 (số liệu tính đến ngày 31/12 của năm trước liền kề); Mục 4 trước ngày 30/5 (số liệu tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm kế tiếp); Mục 5 trước ngày 31/12 (số liệu theo quy định về xử lý kỷ luật); Mục 6, Mục 7, Mục 8, Mục 9 trước ngày 10/01 (số liệu tính đến ngày 31/12 của năm trước liền kề).
- Mục 10, các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác thực hiện trong năm (biểu số 21, 22) trước ngày 31/01, báo cáo thực hiện Kế hoạch 06 tháng đầu năm trước ngày 10/5 và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trong năm trước ngày 10/11 (biểu số 23).
2. Báo cáo tại phần III (từ Mục 1 đến Mục 7) trước ngày 10/01(số liệu tính đến ngày 31/12 của năm trước liền kề).
Các biểu mẫu báo cáo được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình theo địa chỉ: http://sonoivu.ninhbinh.gov.vn; 
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện Nghị định của Chính phủ và thực hiện chế độ báo cáo thống kê đảm bảo đúng quy định, gửi về Sở Nội vụ (kèm theo Dữ liệu File mềm dưới dạng excel, đúng theo biểu mẫu tới địa chỉ hộp thư: nguyenviethasnvnb2017@gmail.com) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định./.
 
 
Các biểu mẫu đính kèm TẠI ĐÂY

+A =A -A

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snv@ninhbinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang