MENU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 36068
Số người trực tuyến:61
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC
- V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm Thứ Ba, Ngày 28/11/2017
Thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/11/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;
- Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 2017 Thứ Hai, Ngày 18/09/2017
- Kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình Thứ Hai, Ngày 18/09/2017
- Công văn số 52/UBND-VP7 về việc hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị. Thứ Hai, Ngày 18/09/2017
- Thực hiện chế độ tiền lương đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng Thứ Hai, Ngày 18/09/2017
- Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, Gia Viễn năm 2016 Thứ Hai, Ngày 18/09/2017
- Rà soát và báo cáo số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức. Thứ Hai, Ngày 18/09/2017
Thực hiện Văn bản số 1399-CV/BTCTW ngày 09/9/2016 của Ban Tổ chức Trung ương; Văn bản số 438-CV/BTCTU ngày 19/9/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc rà soát và báo cáo số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức.
- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X). Thứ Hai, Ngày 18/09/2017
Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 191/UBND-VP7 ngày 28/6/2016 về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.
- Đề nghị tổng rà soát tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Thứ Hai, Ngày 18/09/2017
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổng rà soát tổ chức bộ máy, biên chế trong toàn tỉnh (từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh), để từng bước cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
- Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức Thứ Hai, Ngày 18/09/2017
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm. Thứ Hai, Ngày 18/09/2017
- Những vấn đề chung về Công chức - Viên chức

VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 82 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 030 3.871.155; Fax: 030 3.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn