MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 92916
Số người trực tuyến:28
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC
Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình năm 2018
Căn cứ chỉ tiêu biên chế hành chính đã giao và xét nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan, đơn vị. Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2018
V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm
Thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/11/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;
Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 2017
Kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
Công văn số 52/UBND-VP7 về việc hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị.
Thực hiện chế độ tiền lương đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng
Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, Gia Viễn năm 2016
Rà soát và báo cáo số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức.
Thực hiện Văn bản số 1399-CV/BTCTW ngày 09/9/2016 của Ban Tổ chức Trung ương; Văn bản số 438-CV/BTCTU ngày 19/9/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc rà soát và báo cáo số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức.
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X).
Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 191/UBND-VP7 ngày 28/6/2016 về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.
Đề nghị tổng rà soát tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổng rà soát tổ chức bộ máy, biên chế trong toàn tỉnh (từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh), để từng bước cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm.
Những vấn đề chung về Công chức - Viên chức
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn