MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 92919
Số người trực tuyến:31
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thực hiện Công văn số 01/UBND-VP11 ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Công văn số 7735/VPCP-KSTT ngày 25/7/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện rà soát, thống kê, hệ thống hóa chế độ báo cáo định kỳ do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã quy định hoặc yêu cầu thực hiện, cụ thể như sau:

Chi tiết công văn

 CÁC TIN KHÁC
V/v hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp huyện năm 2017
V/v hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành năm 2017
Công văn V/v tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC tỉnh Ninh Bình năm 2017
Quyết định Ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình
V/v góp ý hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2017
Đề nghị xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Đề nghị báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức”
Đề nghị báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
xây dựng Bộ tiêu chí mới đánh giá chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã
Công văn số 18/SNV-CCHC&ĐT hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành năm 2016
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH




BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn