MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 92962
Số người trực tuyến:74
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 Ngày 24/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1423/QĐ-UBND về Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Sau 02 năm triển khai thực hiện, việc xác định chỉ số cải cách hành chính đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp các cơ quan, đơn vị tự đánh giá một cách chính xác, khách quan việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan đơn vị nói riêng và của tỉnh nói chung. Tuy nhiên, đến nay nhiều văn bản của Trung ương đã thay đổi và Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” theo tiêu chí mới, do đó bộ Chỉ số đánh giá cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã hiện nay của tỉnh không còn phù hợp.

Thực hiện Văn bản số 131/UBND-VP7 ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nội dung Chương trình hành động số 11/CTr-TU ngày 28/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh về Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
          Để có cơ sở tổng hợp xây dựng Bộ chỉ số mới, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ Bảng 2 về chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ Nội vụ và tình hình thực tế, xây dựng nội dung và điểm đánh giá các tiêu chí cải cách hành chính cụ thể hóa theo từng cấp hành chính (cấp sở, ngành; cấp huyện và cấp xã) thuộc lĩnh vực cơ quan mình phụ trách, cụ thể như sau:
            1. Sở Tư pháp: Xây dựng các tiêu chí, tiêu chí thành phần của nội dung đánh giá:
            a) Kết quả thực hiện “Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh” và “Cải cách thủ tục hành chính”.
            b) Tác động của cải cách hành chính đến “Chất lượng thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh” và “Tình hình giải quyết thủ tục hành chính” với các nội dung “Sự đơn giản, dễ thực hiện đối với mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ thủ tục hành chính”; “Tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính”.
          2. Sở Tài chính: Xây dựng các tiêu chí, tiêu chí thành phần của nội dung đánh giá:
a) Kết quả thực hiện “Cải cách tài chính công”.
b) Tác động của cải cách hành chính đến “Quản lý tài chính công”.
3. Sở Thông tin và Truyền thông: Xây dựng các tiêu chí, tiêu chí thành phần của nội dung đánh giá:
a) Kết quả thực hiện “Ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh” và “Cung cấp dịch vụ công trực tuyến”.
b) Tác động của cải cách hành chính đến “Hiện đại hóa hành chính” với các nội dung: “Tính kịp thời của thông tin được cung cấp trên Cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh”; “Mức độ đầy đủ của thông tin được cung cấp trên Cổng/trang thông tin của tỉnh”; “Mức độ thuận tiện trong việc truy cập, khai thác thông tin trên Cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh”.
4. Sở Khoa học và Công nghệ: Xây dựng các tiêu chí, tiêu chí thành phần của nội dung đánh giá:
a) Kết quả thực hiện “Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008”.
b) Tác động của cải cách hành chính đến “Hiện đại hóa hành chính” với nội dung “Tính hiệu quả trong việc thực hiện quy trình ISO”.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Xây dựng các tiêu chí, tiêu chí thành phần của nội dung đánh giá: Tác động của cải cách hành chính đến “Sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.
6. Sở Y tế: Xây dựng các tiêu chí, tiêu chí thành phần của nội dung đánh giá: Tác động của cải cách hành chính đến “Chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công lập”.
7. Sở Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng các tiêu chí, tiêu chí thành phần của nội dung đánh giá: Tác động của cải cách hành chính đến “Chất lượng cung cấp dịch vụ giáo dục công lập”.
8. Sở Nội vụ: Xây dựng các tiêu chí, tiêu chí thành phần của nội dung đánh giá:
a) Phòng Cải cách hành chính và Đào tạo:
- Kết quả thực hiện “Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính”; “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” và “Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông”;
- Tác động của cải cách hành chính đến: “Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công”; “Tình hình giải quyết thủ tục hành chính” với nội dung “Đánh giá về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” và “Sự thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính”; “Đội ngũ công chức giải quyết thủ tục hành chính” với nội dung “Đánh giá về năng lực chuyên môn của công chức giải quyết thủ tục hành chính” và “Đánh giá về tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức giải quyết thủ tục hành chính”.
b) Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ:
- Kết quả thực hiện “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính” và “Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm”;
- Tác động của cải cách hành chính đến “Tổ chức bộ máy hành chính”.
c) Phòng Công chức, viên chức:
- Kết quả thực hiện quy định về “Tuyển dụng công chức, viên chức”; “Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức”; “Thực hiện quy định về bổ nhiệm”; “Thực hiện quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức”; “Mức độ hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế” đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện;
- Tác động của cải cách hành chính đến “Đội ngũ công chức giải quyết thủ tục hành chính” với nội dung “Tình trạng công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân” và “Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính”.
d) Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên: Kết quả thực hiện  các quy định về “Tuyển dụng công chức cấp xã” và “Cán bộ, công chức cấp xã” đối với UBND cấp xã.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm đề xuất xây dựng tiêu chí đánh giá cải cách hành chính theo từng cấp hành chính theo mẫu tại phụ lục kèm theo Công văn này và gửi văn bản về Sở Nội vụ trước ngày 15/5/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Nội vụ (phòng Cải cách hành chính và Đào tạo, số điện thoại: 0229.3.886.849) để phối hợp, giải quyết./.
 
Xin gửi kèm Quyết định 3461 và phục lục kèm theo TẠI ĐÂY
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Đức Minh
 CÁC TIN KHÁC
V/v hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp huyện năm 2017
V/v hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành năm 2017
Công văn V/v tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC tỉnh Ninh Bình năm 2017
Quyết định Ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình
V/v góp ý hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2017
Công văn về việc rà soát, hệ thống hóa chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý
Đề nghị xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Đề nghị báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức”
Đề nghị báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Công văn số 18/SNV-CCHC&ĐT hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành năm 2016
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn