MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 935523
Số người trực tuyến:23
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM QUYỀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tên thủ tục Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Đơn vị thực hiện Sở Nội Vụ
Biểu mẫu Không có
Nội dung

    Trình tự thực hiện :
Bước 1: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; Địa chỉ: Số 19, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, trong giờ làm việc hành chính các ngày trong tuần theo quy định của Nhà nước (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).
  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lí và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung, hoàn thiện theo quy định.
Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ xem xét, trình UBND tỉnh cho ý kiến chấp thuận bằng văn bản việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong. Trong trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do;
Bước 3: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.
    Cách thức thực hiện:
    Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.
    Thành phần, số lượng hồ sơ:
    * Thành phần hồ sơ:
    - Văn bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh đề nghị Sở Nội vụ cho ý kiến việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong.
    - Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy về việc giải thể tô chức thanh niên xung phong.
    - Phương án giải thể tổ chức thanh niên xung phong, trong đó nêu rõ:   
    + Lý do giải thể tổ chức thanh niên xung phong;
    + Đề xuất phương án giải quyết về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.
    + Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện phương án giải thể tổ chức và thời hạn xử lý các vấn đề liên quan.
    - Đối với việc giải thể Trung tâm, Trường Giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung trên đây, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan.
    - Đối với trường hợp giải thể quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm của tổ chức thanh niên xung phong.
    - Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
    * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
    Thời hạn giải quyết:
    Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
    Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình.
    Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND tỉnh Ninh Bình.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.
Cơ quan phối hợp: Không.
    Kết quả thực hiện thủ tực hành chính:
    Ý kiến bằng văn bản của UBND cấp tỉnh về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong và quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hô Chí Minh câp tỉnh trong trường hơp được UBND câp tỉnh chấp thuận.
    Lệ phí: Không.
    Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
    Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính: Không.
    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
    - Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.
    - Thông tư số 11/2011/TT- BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong (Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9).
 

Biểu mẫu
Không có
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 29°C
Cao nhất: 31°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 80 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn