MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 935471
Số người trực tuyến:26
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM QUYỀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tên thủ tục Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Đơn vị thực hiện Sở Nội Vụ
Biểu mẫu Không có
Nội dung

Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; Địa chỉ: Số 19, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, trong giờ làm việc hành chính các ngày trong tuần theo quy định của Nhà nước (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).
  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung, hoàn thiện theo quy định.
    Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chấp thuận bằng văn bản việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong. Trong trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.
    Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.
    Thành phần, số lượng hồ sơ:
    * Thành phần hồ sơ:
    - Văn bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh gửi Sở Nội vụ đề nghị cho ý kiến về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.
    - Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.
    - Đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong gồm các nội dung sau:
    + Loại hình tổ chức thanh niên xung phong cần thành lập;
    + Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập tổ chức thanh niên xung phong;
    + Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thanh niên xung phong;
    + Cơ cấu của tổ chức thanh niên xung phong;
    + Nguồn lực và-các điều kiện cần thiết khác bảo đảm để tổ chức thanh niên xung phong mới được thành lập hoạt động. Trong đó, dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức thanh niên xung phong;
    + Thời gian dự kiến kế hoạch hoạt động của tổ chức thanh niên xung phong;
    + Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong (nếu có).
    - Đối với việc thành lập Trung tâm, Trường Giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung nêu trên đề án còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan cấp tỉnh bao gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.
    - Tài liệu chứng minh điều kiện để được thành lập tổ chức thanh niên xung phong theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 12/2011/NĐ-CP.
    - Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
    * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
    Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
    Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình.
    Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND tỉnh Ninh Bình.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.
Cơ quan phối hợp: Không.
    Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
    Ý kiến bằng vãn bản của UBND cấp tỉnh về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong và quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh trong trường họp được UBND cấp tỉnh chấp thuận.
    Lệ phí: Không .
    Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
    Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính: Không.
    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
    - Nghị đinh số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.
    - Thông tư số 11/2011/TT- BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ hương dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đổi với thanh niên xung phong (Điều 4, Điều 5).
 

Biểu mẫu
Không có
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 29°C
Cao nhất: 31°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 80 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn