MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 935483
Số người trực tuyến:29
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM QUYỀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tên thủ tục Thủ tục thi nâng ngạch công chức: Từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương
Đơn vị thực hiện Sở Nội Vụ
Biểu mẫu thủ tục Tải về
Nội dung

Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới “Bộ phận tiêp nhận và trả kết quả” của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; Địa chỉ: Số 19, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, trong giờ làm việc hành chính các ngày trong tuần theo quy định của Nhà nước (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).
Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trao cho người nộp.
Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp bổ sung, hoàn thiện theo quy định.
Bước 2: Giám đốc Sở Nội vụ quyết định thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức.
Bước 3: Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan quản lý công chức về điểm thi của công chức dự thi nâng ngạch.
 Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo điểm thi, công chức có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng thi nâng ngạch công chức. Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo về điểm thi của công chức và tổ chức chấm phúc khảo, Hội đồng thi nâng ngạch công chức phải báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển.
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, Giám đốc Sở Nội vụ quyết định kết quả kỳ thi nâng ngạch và danh sách người trúng tuyển, thông báo cho cơ quan quản lý công chức có công chức tham dự kỳ thi.
Bước 4: Hội đồng thi nâng ngạch trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả việc tổ chức thi nâng ngạch và báo cáo Bộ nội vụ.
    Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.
Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả” của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
    * Thành phần hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch:
- Bản sơ yếu lý lịch của công chức theo mẫu 2c, có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;
- Bản nhận xét, đánh giá công chức của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo yêu các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch;
- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức dự thi (sẽ được nêu cụ thể tại thông báo thi nâng ngạch).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo điểm thi, công chức có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi đến Hội đồng thi nâng ngạch công chức. Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo về điểm thi của công chức và tổ chức chấm phúc khảo, Hội đồng thi nâng ngạch công chức phải báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển.
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, Giám đốc Sở Nội vụ quyết định kết quả kỳ thi nâng ngạch và danh sách người trúng tuyển, thông báo cho cơ quan quản lý công chức có công chức tham dự kỳ thi.
Đối tượng thực hiện: Công chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Ninh Bình, Bộ Nội vụ.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình.
Cơ quan phối hợp: Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Sơ yếu lý lịch (mẫu 2c/2008/BNV của Bộ Nội vụ - Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 6/10/2008 về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).
Phí, lệ phí: Áp dụng theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.
- Phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức :
+ Dưới 100 thí sinh : 400.000 (đồng/thí sinh/lần dự thi).
+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 360.000 (đồng/thí sinh/lần dự thi).
+ Từ  500 thí sinh trở lên: 300.000 (đồng/thí sinh/lần dự thi).
Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;
- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;
- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
- Nghị định 93/2010/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
- Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.
- Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 6/10/2008 về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.
- Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình.
 

Biểu mẫu
thủ tục Tải về
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 29°C
Cao nhất: 31°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 80 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn