MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 915744
Số người trực tuyến:24
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC
Thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/11/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

    Kính gửi:  
                          -    Các Sở, Ban, ngành;
                          -    Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;
                          -    UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/11/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/04/2010 Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình;

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo các nội dung cụ thể sau:
    I. Nội dung báo cáo:
    1. Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức, viên chức, hợp đồng lao động thuộc cơ quan, đơn vị, gồm:
    - Báo cáo số lượng, chất lượng công chức, hợp đồng lao động thuộc cơ quan, đơn vị (theo Mẫu số 1a-CL-CC);
    - Báo số lượng, chất lượng viên chức , hợp đồng lao động thuộc cơ quan, đơn vị (theo Mẫu số 1b-CL-VC);
    2. Báo cáo danh sách công chức, viên chức, hợp đồng lao động, gồm: 
    - Báo cáo danh sách công chức, hợp đồng lao động thuộc cơ quan, đơn vị  (theo Mẫu số 2a-DS-CC).
    - Báo cáo danh sách viên chức, hợp đồng lao động thuộc cơ quan, đơn vị (theo Mẫu số 2b-DS-VC);
    3. Báo cáo danh sách công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, kéo dài; Báo cáo kỷ luật tổ chức, cá nhân: Theo Mẫu số 3a-BN-CC,VC; Mẫu số 3b-KL-CC,VC và Mẫu số 3c-KL-CC,VC.
    4. Báo cáo đánh giá công chức, viên chức, lao động hàng năm:
    - Báo cáo đánh giá, công chức, viên chức năm 2017, thực hiện theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức;  Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Công văn số 1315/SNV-CVVC ngày 24/11/2015 của Sở Nội vụ về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức.
    - Báo cáo thực hiện dân chủ năm 2017 theo Công văn số 450/SNV-CCVC ngày 16/5/2016 của Sở Nội vụ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
    5. Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức, viên chức và đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch:
    - Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức (theo Mẫu số 5a-ĐK- TNN);
    - Danh sách công chức đăng ký dự thi nâng ngạch  (theo Mẫu số 5b-ĐK-TNN);
    6. Báo cáo lương:
    - Danh sách tiền lương công chức từ cấp huyện trở lên (theo mẫu số 6.1-TL);
    - Việc nâng bậc lương trước thời hạn thực hiện theo Hướng dẫn số 834/SNV-CVVC ngày 04/11/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; báo cáo kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, PCTNVK, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với viên chức, lao động (theo mẫu số 6.2-TL);
    7. Báo cáo thực hiện chế độ nghỉ bảo hiểm xã hội và tinh giản biên chế.
    - Danh sách công  chức, viên chức, nghỉ chế  độ Bảo hiểm xã hội  (theo Mẫu số 7-BHXH);
    - Đề án tinh giản biên chế năm 2018, 2019, 2020 của cơ quan, đơn vị.
    II. Thời điểm báo cáo:
     1. Các báo cáo từ Mục (1), Mục (2), Mục (5), Mục (6) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 02 định kỳ hàng năm; (Số liệu tính đến ngày 31/12 của năm trước liền kề).
    2. Báo cáo mục (3): Theo Mẫu số 3a-BN-CC,VC; mẫu số 3c-KL-CC,VC) gửi trước ngày 15 tháng 02 định kỳ hàng năm; riêng Mẫu số 3b-KL-CC,VC về việc thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi trước ngày 31/12;
    3. Báo cáo mục (4): Báo cáo thực hiện dân chủ gửi trước ngày 10/01 hàng năm; Báo cáo đánh giá phân loại công chức viên chức gửi trước ngày 15/01 hàng năm;
     4. Báo cáo mục (7) gửi trước ngày 30 tháng 5 định kỳ hàng năm; (Số liệu tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm kế tiếp).
    Các biểu mẫu báo cáo được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình: http://sonoivu.ninhbinh.gov.vn
    Đề nghị các Sở, ban, ngành; Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chế độ thống kê, báo cáo và gửi  báo cáo theo yêu cầu Công văn này (kèm theo Dữ liệu File mềm dưới dạng…xls, đúng biểu mẫu, tới địa chỉ hộp thư: tiensnvnb@gmail.com) về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định./.
 

Tải biểu mẫu: File


 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 32°C
Cao nhất: 36°C
Thấp nhất: 28°C
Độ ẩm: 62 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn