MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 548702
Số người trực tuyến:16
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Lãnh đạo sở:

  

STT
Họ và tên

Chức vụ Số điện thoại
 1


Bùi Hoàng Hà
 

 Giám đốc Sơ  (0229) 3.897.076
 2
Đinh Văn Bình
 
 Phó Giám đốc Sở  (0229) 3.886.186
 3
 Vũ Tiến Tuấn
 
 Phó Giám đốc Sở  (0229) 3.896.845

 

 

1. Sở Nội vụ có Giám đốc và các Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở gồm:

2.1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ;

- Phòng Công chức, viên chức;

- Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;

- Phòng Cải cách hành chính và Đào tạo;

2.2. Các Ban, Chi cục thuộc Sở:

 - Ban Thi đua, khen thưởng;

 - Ban Tôn giáo.

 - Chi cục văn thư, lưu trữ

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Giám đốc Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

3. Biên chế:

Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm cụ thể công tác quản lý ngành, lĩnh vực, Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định biên chế của Sở Nội vụ.

Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định.

VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 26°C
Cao nhất: 28°C
Thấp nhất: 25°C
Độ ẩm: 98 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn