MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 92951
Số người trực tuyến:63
XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

 Thực hiện Văn bản số 76/UBND-VP7 ngày 16/3/2015 và Văn bản số 76/UBND-VP7 ngày 16/3/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và Thông báo số 1594-TB/TU của Thường trực Tỉnh uỷ về việc vận dụng thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách cấp xã không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP. Sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Sở Tài chính; Sở Nội vụ hướng dẫn, làm rõ một số nội dung chính, thống nhất quy trình tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan như sau:

I. Thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ:
 
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 1, 2,  Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ. 
2. Quy định về chế độ, chính sách:  
Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3, 4, 5, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ. 
3. Nguồn kinh phí:Do ngân sách nhà nước cấp.
4. Thời gian thực hiện: Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2015 và các chế độ, chính sách được thực hiện kể từ ngày 01/01/2015.  
5. Quy định về hồ sơ và thời gian gửi báo cáo:
5.1. Thành phần Hồ sơ của mỗi cá nhân gồm có:
- Đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi;
- Quyết định nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ, chính sách;
- Sơ yếu lý lịch (mẫu 2c-TCTW);
- Bản sao Sổ Bảo hiểm xã hội; Tờ khai chốt thời gian công tác tham gia đóng BHXH;
- Bản sao các quyết định liên quan đến diễn biến tiền lương và các loại phụ cấp trong 05 năm (60 tháng) trở lại đây;
- Bản sao giấy khai sinh;
5.2. Thời gian báo cáo:
- Theo kế hoạch hoàn thành Đại hội Đảng các cấp:
+ Đối tượng là cán bộ chuyên trách cấp xã: UBND cấp huyện tổng hợp danh sách kèm theo hồ sơ cá nhân của người được hưởng chế độ chính sách và văn bản của cơ quan cấp huyện gửi về Sở Nội vụ, Sở Tài chính trước ngày 30/7/2015;
+ Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý các cơ quan tổng hợp danh sách kèm theo hồ sơ cá nhân và văn bản của cơ quan gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Tài chính trước ngày 30/11/2015.
- Sau cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp năm 2016:
Những trường hợp đặc biệt là Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các cấp theo phân cấp cán bộ của Tỉnh uỷ các cơ quan gửi báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ trước ngày 30/7/2016.
6. Trách nhiệm của các cơ quan trong tỉnh:
6.1. Trách nhiệm của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ:
- Tiếp nhận hồ sơ từ các cơ quan gửi về, thẩm định hồ sơ, diễn biến tiền lương, các loại phụ cấp, thời gian công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý và cán bộ công tác tại các cơ quan thuộc khối Đảng, tổ chức chính trị - xã hội được hưởng chế độ chính sách theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, tổng hợp gửi Sở Tài chính (hoặc gửi cơ quan đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương);
- Giải quyết (hoặc báo cấp có thẩm quyền giải quyết) chế độ cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi; tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu hoặc cho cán bộ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.   
6.2. Trách nhiệm của Sở Nội vụ:
- Tiếp nhận hồ sơ từ các cơ quan gửi về, thẩm định hồ sơ, diễn biến tiền lương, các loại phụ cấp, thời gian công tác đối với từng người được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP,  phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
6.3. Trách nhiệm của Sở Tài chính:
Sở Tài chính phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ tổng hợp danh sách những người được hưởng chế độ chính sách theo quy định của nghị định này dự toán kinh phí giải quyết cho từng đối tượng được hưởng trình, để UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời gửi Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
6.4. Trách nhiệm của huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ; UBND cấp huyện và các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh:      
- Hoàn thành việc nâng bậc lương trước thời hạn, nâng ngạch theo quy định tại Điểm d, đ Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP để chuẩn bị cho cán bộ nghỉ hưu; thực hiện thẩm định dự toán chế độ, chính sách và chi trả theo quy định.
- Lập danh sách kèm theo bộ hồ sơ cá nhân của người được hưởng chế độ, chính sách và đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức lãnh đạo của cơ quan mình gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Sở Tài chính.
Riêng UBND cấp huyện ban hành Quyết định nghỉ công tác để hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 26 của Chính phủ đối với cán bộ chuyên trách cấp xã; tiếp nhận hồ sơ do UBND cấp xã gửi về thẩm định, tổng hợp danh sách và đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết gửi về Sở Nội vụ và Sở Tài chính.
6.5. Trách nhiệm của UBND cấp xã:      
- Tuyên truyền, hướng dẫn Nghị định số 26 của Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ của cán bộ chuyên trách cấp xã được nghỉ việc hưởng chế độ chính sách theo quy định tại nghị định số 26 của Chính phủ, lập danh sách, đề nghị UBND cấp huyện xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền.
- Nhận kinh phí và chi trả kịp thời cho cán bộ chuyên trách cấp xã của địa phương được nghỉ việc hưởng chế độ chính sách theo đúng quy định. 
 
II. Thực hiện thông báo số 1594-TB/TU ngày 22/4/2015 của Thường trực Tỉnh uỷ:
 
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Vận dụng giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách cấp xã không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị-Xã hội, không thuộc diện được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ, được vận dụng hưởng chế độ chính sách theo Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được luân chuyển về công tác tại xã, phường, thị trấn và chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách cấp xã do yêu cầu phải bố trí sắp xếp lại.
2. Về chế độ, chính sách: Thực hiện theo Khoản 1, Thông báo số 1594-TB/TU ngày 22/4/2015 của Thường trực Tỉnh uỷ.
3. Quy trình thực hiện, hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách, trách nhiệm của các cơ quan trong tỉnh thực hiện theo hướng dẫn số 02/HD-SNV ngày 11/4/2013 của Sở Nội vụ.
4. Thời gian báo cáo:
Đối với cán bộ chuyên trách cấp xã nghỉ việc sau khi đại hội đảng bộ cấp xã năm 2015 thì UBND cấp huyện gửi hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 30/7/2015;      Những trường hợp đặc biệt là Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND cấp xã  nghỉ việc sau khi bầu cử đại biểu HĐND các cấp năm 2016 thì UBND cấp huyện gửi hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 30/7/2016.
 
III. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh:
 
 Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh trong việc thực hiện Nghị định số 26/2015 của Chính phủ và Thông báo số 1594-TB/TU của Thường trực Tỉnh uỷ, thực hiện việc thu và giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội đối với đối tượng theo đúng quy định.
Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ về việc thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ và Thông báo số 1594-TB/TU ngày 22/4/2015 của Thường trực Tỉnh uỷ. Trong quá trình thực hiện nếu có các vướng mắc phát sinh, các cơ quan phản ánh về Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy để phối hợp với các cơ quan xem xét giải quyết hoặc báo cấp có thẩm quyền theo quy định.
 
Các biểu mẫu đính kèm tại đây
 
GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Ngô Văn Nguyên
 CÁC TIN KHÁC
V/v thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017 và triển khai Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Hướng dẫn về việc lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử
Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2011 – 2016 đến nay
Thống kê số lượng, cơ cấu, chất lượng đại biểu HĐND các cấp
Thực hiện công tác xây dựng chính quyền cơ sở và bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức sau đại hội đảng bộ cấp xã
Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng chính quyền năm 2014
Báo cáo thông kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức năm 2014
Điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập đơn vị hành chính đô thị.
Hướng dẫn số 06/HD-SNV hướng dãn về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với Trưởng Công an xã
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn