MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 92952
Số người trực tuyến:64
TỔ CHỨC BỘ MÁY

 Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010 của Chính phủ;

 Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;
Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;
 
Để có cơ sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ giao biên chế năm 2016 cho các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị đánh giá kết quả sử dụng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2015, xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 gửi về Sở Nội vụ với nội dung như sau:
1. Xây dựng báo cáo:
 
Các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo kết quả sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp, lao động năm 2015 và kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp và lao động năm 2016, của cơ quan, đơn vị. Báo cáo tập trung làm rõ:
a) Đánh giá kết quả sử dụng biên chế, lao động năm 2015 (biên chế giao, biên chế hiện có, thừa, thiếu; ưu, khuyết điểm, kiến nghị trong việc quản lý và sử dụng biên chế, lao động năm 2015).
b) Xây dựng Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp, lao động năm 2016, trong đó giải trình rõ những cơ sở, căn cứ lý do tăng, giảm biên chế trong kế hoạch năm 2016.
 
2. Các biểu mẫu gửi theo báo cáo gồm:
 
a) Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016:
 
-  Kế hoạch biên chế công chức năm 2016 trong các cơ quan, tổ chức hành chính (Biểu số 1);
- Kế hoạch biên chế công chức năm 2016 trong các đơn vị sự nghiệp công lập (Biểu số 2);
 * Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã báo cáo thêm các biểu như sau:
- Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo:
+ Kế hoạch trường, lớp, học sinh, biên chế năm học 2015 - 2016 bậc Trung học phổ thông (Biểu số 5);
+ Kế hoạch phát triển bậc Trung học phổ thông năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017 (Biểu số 6);
- UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo:
+ Kế hoạch phát triển bậc Tiểu học năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017 (Biểu số 7);
+ Kế hoạch phát triển bậc Trung học cơ sở năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017 (Biểu số 8);
+ Kế hoạch trường lớp, học sinh, biên chế năm học 2015-2016 bậc Tiểu học (Biểu số 9)
+ Kế hoạch trường lớp, học sinh, biên chế năm học 2015-2016 bậc Trung học cơ sở (Biểu số 10);
+ Kế hoạch phát triển bậc Mầm non năm học 2015-2016 (Biểu số 11);
+ Kế hoạch trường lớp, học sinh, biên chế năm học 2015-2016 bậc Mầm non (Biểu số 12).
Lưu ý: Đối với các cơ quan hành chính được giao biên chế sự nghiệp (không nằm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc) thống kê riêng, không thống kê vào các biểu.
 
b) Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức hiện có:
 
- Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức hiện có tại thời điểm 31/12/2014 trong các cơ quan, tổ chức hành chính (Biểu số 3);
- Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức, viên chức, lao động hiện có tại thời điểm 31/12/2014 trong các đơn vị sự nghiệp công lập  (Biểu số 4);
Lưu ý: Cột “Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP” trong các biểu:
Chỉ ghi chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP được giao số có mặt và chưa thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh và thông báo của Sở Nội vụ.
 
c) Tài liệu gửi kèm theo kế hoạch gồm:
 
- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án thành lập tổ chức hoặc quyết định thành lập, sáp nhập, hợp nhất tổ chức (đối với các tổ chức mới được thành lập hoặc nâng cấp hoặc chuyển đổi loại hình tổ chức nếu có);
- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc quy định hoặc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có);
- Tài liệu khác có liên quan (Nếu có).
 
3. Căn cứ xây dựng kế hoạch:
 
- Căn cứ vào Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương quy định định mức chỉ tiêu biên chế đối với từng ngành, từng lĩnh vực;
- Căn cứ vào vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền quy định.
- Việc tăng biên chế công chức, viên chức năm 2016, chỉ xem xét đối với các đơn vị được thành lập mới, được bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Đơn vị đề nghị bổ sung biên chế phải có Đề án và giải trình nêu rõ lý do tăng.
 
4. Thời hạn báo cáo:
 
 Đề nghị các Sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương xây dựng và gửi báo cáo Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 theo nội dung và biểu mẫu trên về Sở Nội vụ trước ngày 30/6/2015.
 
Khi gửi báo cáo các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi kèm kèm theo 01 bản File về địa chỉ Mail: quangnv01@gmail.com (không gửi bản scan, PDF).
 
Sau khi nhận được báo cáo của các đơn vị, Sở Nội vụ tiến hành thẩm định và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ  (thời gian thẩm định sẽ thông báo sau)./.
 
Các biểu mẫu đính kèm Tại đây
 
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Vũ Quốc Uy

 

 CÁC TIN KHÁC
V/v thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 26/02/2018 của Tỉnh ủy.
Đề nghị xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018.
Đề nghị triển khai Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2017
Xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, địa phương đơn vị
Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp và lao động năm 2015
Báo cáo về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Thông tư số 02/2009/TT-BNV ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.
Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009, của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp.
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn