MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 92943
Số người trực tuyến:55
TỔ CHỨC BỘ MÁY

Ngày 21/4/2014 phòng Tổ chức bộ máy Sở Nội vụ đã có công văn số 298/SNV-TCBM về việc báo cáo về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Hội và các tổ chức được giao chỉ tiêu biên chế. Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ trân trọng đăng tải toàn bộ nội dung công văn số 298/SNV-TCBM đến các tổ chức và cá nhân có liên quan:

 

 

Thực hiện Công văn số 125/UBND-VP7 ngày 16/4/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, thống kê về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người lầm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
 
 
Để có cơ sở báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị Sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng chuyên môn tổng hợp báo cáo các nội dung cụ thể như sau:
 
 
1. Báo cáo rà soát, đánh giá về tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
 
2. Báo cáo rà soát, đánh giá về quản lý, sử dụng biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.
 
3. Báo cáo rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.
 
Nội dung đề cương và các biểu mẫu Tại đây
 
Đề nghị các Sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quan tâm chỉ đạo thực hiện và gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 28/4/2014 (kèm theo 01 bản File về địa chỉ Mail: phamdangkhoa46@gmail.com) để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định./.
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
 

          Vũ Quốc Uy

  

 

 CÁC TIN KHÁC
V/v thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 26/02/2018 của Tỉnh ủy.
Đề nghị xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018.
Đề nghị triển khai Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2017
Xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, địa phương đơn vị
xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp và lao động năm 2016
Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp và lao động năm 2015
Thông tư số 02/2009/TT-BNV ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.
Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009, của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp.
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn