MENU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 36082
Số người trực tuyến:75
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thực hiện Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh về việc xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

                   Kính gửi:    
                                            -    Các sở, ban, ngành;
                                            -    UBND các huyện, thành phố;

Thực hiện Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh về việc xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Sở Nội vụ xây dựng và đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2017, cụ thể như sau:
1. Các sở, ban, ngành: Đề nghị có ý kiến góp ý đối với 02 dự thảo văn bản hướng dẫn sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017
2. UBND cấp huyện: Đề nghị có ý kiến góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/01/2018 để hoàn thiện dự thảo, ban hành ./.
(Gửi kèm theo công văn 02 dự thảo văn bản hướng dẫn tự đánh giá chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện).

1- Các sở, ban,ngành: Tải về

2 - UBND cấp huyện: Tải về
 

 CÁC TIN KHÁC
V/v hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp huyện năm 2017
V/v hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành năm 2017
Công văn V/v tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC tỉnh Ninh Bình năm 2017
Quyết định Ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình
Công văn về việc rà soát, hệ thống hóa chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý
Đề nghị xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Đề nghị báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức”
Đề nghị báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
xây dựng Bộ tiêu chí mới đánh giá chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã
Công văn số 18/SNV-CCHC&ĐT hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành năm 2016
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 23°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: 21°C
Độ ẩm: 82 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 030 3.871.155; Fax: 030 3.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn