MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 92958
Số người trực tuyến:70
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 Thực hiện Công văn số 14/UBND-VP8 ngày 04/5/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính hàng năm, Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 như sau:

1. Căn cứ
a) Căn cứ pháp lý
- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
- Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”;
- Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;
- Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;
- Thông tư 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính Quy đinh công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
- Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020;
- Kế hoạch số 28/KH-BCSĐ ngày 11/4/2017 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.
b) Căn cứ thực tiễn
Căn cứ kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của cơ quan, đơn vị, địa phương.
2. Nội dung
a) Kế hoạch cần đề ra những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện trong thời gian tới, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của ngành, điạ phương.
 
b) Riêng các cơ quan sau đây, ngoài nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 như các cơ quan khác, kế hoạch cần nêu rõ nhiệm vụ đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chủ trì thực hiện:
 
     - Sở Tư pháp: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.
 
     - Sở Tài chính: Cải cách tài chính công của tỉnh.
 
     - Sở Thông tin và Truyền thông: Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính các cấp của tỉnh.
 
          - Sở Khoa học và Công nghệ: Công tác xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
 
     - Sở Nội vụ: Công tác cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của tỉnh.
 
          - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình: Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính ở tỉnh.
 
          c) Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 để tổng hợp xây dựng kế hoạch chung của huyện, thành phố.
 
3. Hình thức: Theo mẫu kế hoạch cải cách hành chính đính kèm    TẠI ĐÂY
 
4. Kinh phí thực hiện
 
a) Đối với các sở, ban, ngành: Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch cải cách hành chính bố trí từ ngân sách tỉnh;
 
b) Đối với UBND các huyện, thành phố: Xây dựng tự toán kinh phí thực hiện kế hoạch cải cách hành chính bố trí từ ngân sách cấp huyện theo phân cấp.
 
Đề nghị các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố quan tâm xây dựng, gửi kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương (kèm theo dự toán kinh chi tiết) về Sở Nội vụ trước ngày 30/6/2017 để tổng hợp, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính chung của toàn tỉnh năm 2018./.
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã Ký)

Trần Đức Minh
 CÁC TIN KHÁC
V/v hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp huyện năm 2017
V/v hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành năm 2017
Công văn V/v tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC tỉnh Ninh Bình năm 2017
Quyết định Ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình
V/v góp ý hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2017
Công văn về việc rà soát, hệ thống hóa chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý
Đề nghị báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức”
Đề nghị báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
xây dựng Bộ tiêu chí mới đánh giá chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã
Công văn số 18/SNV-CCHC&ĐT hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành năm 2016
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn