MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 92960
Số người trực tuyến:72
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 Thực hiện Công văn số 131/UBND-VP7 ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nội dung Chương trình hành động số 11/CTr-TU ngày 28/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức sơ kết Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức” (gọi chung là Cuộc vận động).

 

Để có cơ sở xây dựng báo cáo của tỉnh phục vụ hội nghị sơ kết 02 năm Cuộc vận động, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện xây dựng báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Cuộc vận động tại cơ quan, đơn vị (tháng 5/2015 – tháng 5/2017), cụ thể:
 
1. Nội dung báo cáo: Theo đề cương chi tiết đính kèm. TẠI ĐÂY
 
2. Thời gian: Báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 02/6/2017, đồng thời gửi 01 file mềm vào địa chỉ hòm thư: nguyenphuonganh89@gmail.com.
 
Đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./.
 CÁC TIN KHÁC
V/v hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp huyện năm 2017
V/v hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành năm 2017
Công văn V/v tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC tỉnh Ninh Bình năm 2017
Quyết định Ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình
V/v góp ý hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2017
Công văn về việc rà soát, hệ thống hóa chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý
Đề nghị xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Đề nghị báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
xây dựng Bộ tiêu chí mới đánh giá chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã
Công văn số 18/SNV-CCHC&ĐT hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành năm 2016
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn