MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 92959
Số người trực tuyến:71
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-BCĐCCHC ngày 29/3/2017 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017; Công văn số 06/VPBCĐCCHC ngày 10/5/2017 của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc triển khai Kế hoạch kiểm tra;

 

Thực hiện Công văn số 138/UBND-VP7 ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2017 để phục vụ Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ, cụ thể như sau:
 
1. Nội dung báo cáo
 
Các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
 
Riêng đối với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình: Ngoài việc xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, báo cáo thêm kết quả triển khai các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì.
 
(Theo đề cương chi tiết đính kèm) TẠI ĐÂY
 
2. Thời gian báo cáo
 
 Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 26/5/2017, đồng thời gửi 01 file điện tử về địa chỉ minhquy2206@gmail.comđể tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh gửi Đoàn kiểm tra.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, thực hiện./.
 CÁC TIN KHÁC
V/v hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp huyện năm 2017
V/v hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành năm 2017
Công văn V/v tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC tỉnh Ninh Bình năm 2017
Quyết định Ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình
V/v góp ý hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2017
Công văn về việc rà soát, hệ thống hóa chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý
Đề nghị xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Đề nghị báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức”
xây dựng Bộ tiêu chí mới đánh giá chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã
Công văn số 18/SNV-CCHC&ĐT hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành năm 2016
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn