MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 92961
Số người trực tuyến:73
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 Thực hiện Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Ban Quản lý các khu công nghiệp, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là các sở, ban, ngành) như sau:

1. Quy trình thực hiện
a) Bước 1. Tự đánh giá:
- Các sở, ban, ngành tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình gửi về Sở Nội vụ. Điểm các sở, ban, ngành tự đánh giá được gọi là “điểm tự đánh giá”.
- Thời gian thực hiện: Trước ngày 20/01/2017 các sở, ban, ngành tổ chức tự đánh giá, cho điểm và có báo cáo gửi về Sở Nội vụ.
b) Bước 2. Đánh giá thông qua điều tra xã hội học:
 
- Sở Nội vụ tổ chức điều tra xã hội học lấy ý kiến của các nhóm đối tượng để đánh giá một số tiêu chí.
 
- Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/12/2016, Sở Nội vụ tổng hợp xong kết quả điều tra xã hội học.
 
c) Bước 3. Thẩm định điểm tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị:
 
- Trên cơ sở báo cáo tự đánh giá, tài liệu kiểm chứng do các cơ quan, đơn vị cung cấp, kết quả điều tra xã hội học, tổ công tác liên ngành do Sở Nội vụ chủ trì tiến hành thẩm định lại. Điểm do tổ công tác đánh giá gọi là “Điểm thẩm định”. Chỉ số cải cách hành chính được xác định bằng tỷ lệ % giữa “Điểm thẩm định” và “Điểm tối đa” (100 điểm).
 
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 2, 3 năm 2017
 
d) Bước 4. Công bố kết quả xác định, phân loại, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính
 
- Căn cứ vào điểm thẩm định, Sở Nội vụ sẽ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố xếp hạng chỉ số cải cách hành chính theo thứ tự từ cao xuống thấp.
 
- Thời gian công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành năm 2016: trước 30/3/2017.
 
2. Thành phần, thời gian gửi hồ sơ báo cáo tự đánh giá
 
a) Hồ sơ báo cáo tự đánh giá, bao gồm:  
 
- Báo cáo về tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính (theo phụ lục số 1).
 
- Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính (theo phụ lục số 2).
 
- Danh mục tài liệu kiểm chứng. Đối với những tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP) không có tài liệu kiểm chứng, các cơ quan phải thuyết minh cụ thể lý do cho điểm tự chấm để Tổ công tác xem xét, quyết định. Các cơ quan không gửi tài liệu kiểm chứng kèm theo báo cáo về Sở Nội vụ mà chuẩn bị tài liệu kiểm chứng, phân chia theo từng lĩnh vực, nội dung để cung cấp cho Tổ công tác của tỉnh khi có yêu cầu.
 
b) Thời hạn gửi hồ sơ tự đánh giá: Các sở, ban, ngành gửi hồ sơ tự đánh giá về Sở Nội vụ trước ngày 20/01/2017.
 
3. Nội dung đánh giá: Theo phụ lục số 3 đính kèm
 
Đề nghị các sở, ban, ngành xây dựng hồ sơ tự đánh giá gửi về Sở Nội vụ theo thời gian quy định để tổng hợp, tổ chức thẩm định, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (qua phòng Cải cách hành chính, số điện thoại: 0303.886.849) để kịp thời phối hợp, giải quyết./.
 
Các biểu mẫu đính kèm tại đây
 CÁC TIN KHÁC
V/v hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp huyện năm 2017
V/v hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành năm 2017
Công văn V/v tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC tỉnh Ninh Bình năm 2017
Quyết định Ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình
V/v góp ý hướng dẫn thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2017
Công văn về việc rà soát, hệ thống hóa chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý
Đề nghị xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Đề nghị báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức”
Đề nghị báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
xây dựng Bộ tiêu chí mới đánh giá chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn