MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1026215
Số người trực tuyến:8
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
TỔ CHỨC BỘ MÁY

 Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010 của Chính phủ;
 
Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;
 
Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ; Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012 của Chính phủ.
Để có cơ sở trình UBND tỉnh, Bộ Nội vụ giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ đề nghị Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả sử dụng biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2017; Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2018 gửi về Sở Nội vụ với nội dung như sau:
 
I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ NĂM 2018
 
1. Báo cáo tình hình thực hiện biên chế năm 2017:
 
Các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo đánh giá kết quả sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp, lao động năm 2017 và kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp, lao động năm 2018 của cơ quan, đơn vị. Báo cáo tập trung làm rõ:
 
Đánh giá kết quả sử dụng biên chế, lao động năm 2017 (biên chế giao, biên chế hiện có, thừa, thiếu; ưu, khuyết điểm, biên chế công chức, viên chức đã được tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đến hết 31/5/2017; kiến nghị trong việc quản lý và sử dụng biên chế, lao động năm 2017).
 
2. Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018
 
Xây dựng Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp, lao động năm 2018 cần đảm bảo theo đúng tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và đảm bảo đến năm 2021 tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% so với biên chế sự nghiệp được giao năm 2015. Cụ thể:
 
a) Đối với các đơn vị sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp khác: Khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa để thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp. Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc giao nhiệm vụ mới thì phải tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao.
 
b) Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo: Trường hợp thành lập mới trường, tăng số lớp, tăng số học sinh, trước hết các cơ quan, đơn vị phải tự cân đối trong tổng số biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã được cấp có thẩm quyền giao để bố trí đối với các trường thành lập mới, tăng số lớp, tăng số học sinh bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu không thể tự cân đối được thì các cơ quan, đơn vị đề nghị Sở Nội vụ để giải quyết theo thẩm quyền, trong đó cần báo cáo rõ các nội dung sau:
 
- Vị trí việc làm của từng trường thành lập mới, tăng số lớp, tăng số học sinh; số viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý thực tế có mặt tại thời điểm đề nghị bổ sung biên chế.
 
- Kết quả thực hiện các giải pháp điều chỉnh biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ nơi thừa sang nơi thiếu.
- Số trường, số lớp, số học sinh, số người làm việc tại các trường ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý.
 
c) Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế: Trường hợp thành lập mới cơ sở y tế, tăng số giường bệnh thực tế sử dụng, trước hết các cơ quan, đơn vị phải tự cân đối trong tổng số biên chế sự nghiệp y tế đã được cấp có thẩm quyền giao để bố trí đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thành lập mới, tăng số giường bệnh thực tế sử dụng bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu không thể tự cân đối được thì các cơ quan, đơn vị đề nghị Sở Nội vụ để giải quyết theo thẩm quyền, trong đó cần báo cáo rõ các nội dung sau:
 
- Vị trí việc làm của từng đơn vị sự nghiệp y tế thành lập mới, tăng số giường bệnh thực tế sử dụng; số viên chức ngành y tế thuộc phạm vi quản lý thực tế có mặt tại thời điểm đề nghị bổ sung biên chế.
 
- Kết quả thực hiện các giải pháp điều chỉnh biên chế sự nghiệp y tế từ nơi thừa sang nơi thiếu.
 
- Số đơn vị sự nghiệp y tế, số giường bệnh, số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý.
 
3.Các biểu mẫu, tài liệu gửi kèm Kế hoạch biên chế gồm:
 
a) Các biểu mẫu gửi kèm Kế hoạch biên chế:
 
- Biểu số 01: Kế hoạch biên chế công chức năm 2018 trong các cơ quan, tổ chức hành chính;
 
- Biểu số 02: Kế hoạch biên chế công chức năm 2018 trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
 
- Biểu số 03: Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức hiện có tại thời điểm 31/12/2016 trong các cơ quan, tổ chức hành chính;
 
- Biểu số 04: Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức, viên chức, lao động hiện có tại thời điểm 31/12/2016 trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
 
Lưu ý: Đối với các cơ quan hành chính được giao biên chế sự nghiệp (không nằm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc) thống kê riêng, không thống kê vào các biểu.
 
 * Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:Ngoài các mẫu biểu trên, cần báo cáo:
 
- Biểu số 05: Kế hoạch trường, lớp, học sinh, biên chế năm học 2017- 2018 bậc Trung học phổ thông;
 
- Biểu số 06: Kế hoạch phát triển bậc Trung học phổ thông năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019;
 
* Đối với UBND các huyện, thành phố: Ngoài các mẫu biểu trên, cần báo cáo:
 
- Biểu số 07: Kế hoạch phát triển bậc Tiểu học năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019;
 
- Biểu số 08: Kế hoạch phát triển bậc Trung học cơ sở năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019;
 
- Biểu số 09: Kế hoạch trường lớp, học sinh, biên chế năm học 2017-2018 bậc Tiểu học;
 
- Biểu số 10: Kế hoạch trường lớp, học sinh, biên chế năm học 2017-2018 bậc Trung học cơ sở;
 
-Biểu số 11: Kế hoạch phát triển bậc Mầm non năm học 2017-2018;
 
- Biểu số 12: Kế hoạch trường lớp, học sinh, biên chế năm học 2017-2018 bậc Mầm non.
 
b) Các tài liệu gửi kèm theo kế hoạch biên chế:
 
- Đề án thành lập tổ chức hoặc quyết định thành lập, sáp nhập, hợp nhất tổ chức (đối với các tổ chức mới được thành lập hoặc nâng cấp hoặc chuyển đổi loại hình tổ chức nếu có);
 
- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc quy định hoặc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có);
 
- Danh sách công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2017 và năm 2018.
 
- Tài liệu khác có liên quan (nếu có).
 
II. THỜI GIAN NỘP KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ:
 
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố gửi kế hoạch biên chế; các biểu mẫu và tài liệu có liên quan về Sở Nội vụ trước ngày 15/6/2017 để Sở thẩm định trình UBND tỉnh và báo cáo Bộ Nội vụ; gửi kèm theo bản điện tử kế hoạch biên chế về Sở Nội vụ qua hòm thư: phongtcbctcpcp@gmail.com (không gửi bản scan, PDF).
 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ) để thống nhất giải quyết./.
 
 
Các biểu mẫu đính kèm tại đây

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 35°C
Cao nhất: 35°C
Thấp nhất: 27°C
Độ ẩm: 53 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn