MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1024971
Số người trực tuyến:7
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-SNV ngày 06/7/2018 về tổ chức khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức quy mô quốc gia và quy mô cấp tỉnh đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018;

 Để có cơ sở triển khai kế hoạch khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, Sở Nội vụ đề nghị các sở, UBND các huyện, thành phố lập danh sách người dân, người đại diện tổ chức đã giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ cuộc điều tra quy mô cấp tỉnh, cụ thể như sau:

 
1. Cơ quan lập danh sách
 
1.1. 18 sở, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa và Thể thao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Tài chính, Du lịch, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Thanh tra tỉnh.
 
1.2. 08 UBND huyện, thành phố: Ninh Bình, Tam Điệp, Nho Quan, Gia Viễn, Yên Mô, Yên Khánh, Kim Sơn, Hoa Lư.
 
2. Đối tượng điều tra, nội dung   
 
2.1. Đối tượng: 
 
Tất cả người dân, người đại diện tổ chức đã nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các Sở, Trung tâm Một cửa liên thông của UBND cấp huyện (sau đây gọi tắt là Bộ phận một cửa) từ ngày 01/01/2018 đến 30/8/2018 đối với các dịch vụ đã giao dịch và hoàn thành giao dịch. Trong đó lưu ý: 
 
- Người đại diện tổ chức là người đã trực tiếp làm thủ tục nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cơ quan, đơn vị.
 
- Không đưa vào danh sách những người dân, người đại diện tổ chức đã giao dịch nhưng chưa nhận kết quả; người dân, người đại diện tổ chức có địa chỉ ở tỉnh ngoài; những người dân, người đại diện tổ chức đã nộp hồ sơ giao dịch trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa nhưng nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích thì vẫn lập trong danh sách.
 
2.2.  Nội dung: 
 
Lập danh sách người dân, người đại diện tổ chức theo đối tượng quy định tại khoản 2.1 ở trên. Trong danh sách bắt buộc phải ghi rõ họ và tên, số điện thoại, địa chỉ (gồm số nhà, đường, phố/thôn, xã/phường/thị trấn, huyện/thành phố) của người dân, người đại diện tổ chức (theo mẫu tại Phụ lục đính kèm Công văn này).
 
3. Tổ chức thực hiện
 
3.1. Lập danh sách tổng thể :
 
a) Đối với các cơ quan đã lập danh sách phục vụ cuộc điều tra quy mô quốc gia gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp và UBND các huyện, thành phố: Ninh Bình, Tam Điệp, Nho Quan, Yên Mô, Yên Khánh, Hoa Lư:
 
- Lập danh sách tổng thể gồm toàn bộ người dân, người đại diện tổ chức đã nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ 01/01/2018 đến 30/8/2018 tại Bộ phận Một cửa của các cơ quan theo Phụ lục đính kèm gửi về Sở Nội vụ theo quy định.
 
- Trường hợp đến hết ngày 24/9/2018, các cơ quan trên chưa có danh sách gửi về Sở Nội vụ thì Sở Nội vụ sẽ lấy danh sách tổng thể N điều tra xã hội học quy mô quốc gia theo Công văn số 952/SNV-CCHC&ĐT ngày 31/8/2018  để triển khai lập danh sách chính thức, dự phòng phục vụ điều tra xã hội học quy mô cấp tỉnh năm 2018.
 
b) Đối các cơ quan không phải lập danh sách phục vụ cuộc điều tra quy mô quốc gia gồm các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Tài chính, Du lịch, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện: Gia Viễn, Kim Sơn:
 
 - Lập danh sách tổng thể gồm toàn bộ người dân, người đại diện tổ chức đã nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ 01/01/2018 đến 30/8/2018 tại Bộ phận Một cửa của cơ quan theo từng dịch vụ theo Phụ lục đính kèm gửi về Sở Nội vụ theo thời gian quy định.
 
3.2. Chọn mẫu điều tra chính thức, dự phòng
 
Trên cơ sở danh sách tổng thể N của cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiến hành chọn mẫu điều tra chính thức, mẫu điều tra dự phòng gửi Bưu điện tỉnh để tổ chức điều tra theo Kế hoạch.
 
Mẫu danh sách tại đây
 

 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 35°C
Cao nhất: 35°C
Thấp nhất: 27°C
Độ ẩm: 53 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn