MENU
TÌM KIẾM
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 915783
Số người trực tuyến:24
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2020
Sở Nội vụ đã trao đổi
34,316
Văn bản qua mạng
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Năm 2020
Sở Nội vụ đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 Căn cứ Công văn số 4056/BNV-CCHC ngày 21/8/2018 của Bộ Nội vụ về việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018;
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 16/UBND-VP11 ngày 28/8/2018 về việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018; Sở Nội vụ đề nghị các sở, UBND các huyện, thành phố chọn mẫu, lập danh sách người dân, người đại diện tổ chức đã giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ cuộc điều tra quy mô quốc gia, cụ thể như sau:
1. Cơ quan lập danh sách
a) 06 sở, gồm: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa và Thể thao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp;
b) 06 đơn vị cấp huyện, gồm: UBND thành phố Ninh Bình, UBND thành phố Tam Điệp, UBND các huyện: Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô, Hoa Lư.
c)  18 đơn vị cấp xã, gồm: 
- UBND các xã, phường: Thanh Bình, Bích Đào, Ninh Tiến (Thành Phố Ninh Bình), 
- UBND các xã, phường: Bắc Sơn, Đông Sơn, Tây Sơn (Thành phố Tam Điệp), 
- UBND các xã, thị trấn: Thạch Bình, Thị trấn Nho Quan, Gia Sơn (huyện Nho Quan), 
- UBND các xã, thị trấn: Yên Nhân, Khánh Thịnh, Thị trấn Yên Thịnh (huyện Yên Mô), 
- UBND các xã, thị trấn: Thị trấn Yên Ninh, Khánh An, Khánh Tiên (huyện Yên Khánh), 
- UBND các xã, thị trấn: Ninh Vân, Ninh Giang, Thị trấn Thiên Tôn (huyện Hoa Lư).
2. Đối tượng, nội dung   
a) Người dân, người đại diện tổ chức đã nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các Sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã từ ngày 01/11/2017 đến 31/7/2018 đối với các dịch vụ đã giao dịch và hoàn thành giao dịch.
b) Không đưa vào danh sách những người dân, người đại diện tổ chức đã giao dịch nhưng chưa nhận kết quả; những người dân, người đại diện tổ chức đã giao dịch trực tuyến và giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích trong khoảng thời gian từ 01/11/2017 đến 31/7/2018.
c) Số lượng, nội dung, quy trình lập danh sách người dân, người đại diện tổ chức: Thực hiện theo Phụ lục số 1,2 đính kèm Công văn này.
3. Tổ chức thực hiện
Căn cứ nội dung dịch vụ, số lượng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1; quy trình, nội dung chọn mẫu, lập danh sách theo Phụ lục 2 kèm theo Công văn này, các sở, UBND cấp huyện thực hiện ở cấp mình và chỉ đạo UBND cấp xã tiến hành, chọn mẫu, lập các danh sách điều tra xã hội học quy mô quốc gia, cụ thể như sau:
a) Đối với 06 sở:
- Lập danh sách tổng thể gồm toàn bộ người dân, người đại diện tổ chức đã nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ 01/11/2017 đến 31/7/2018 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường lập cả danh sách đã tiếp nhận và giải quyết tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở các huyện, thành phố.  
- Chọn mẫu điều tra xã hội học để lập danh sách chính thức, danh sách dự phòng điều tra xã hội học.
- Tổng hợp, gửi danh sách tổng thể, danh sách chọn mẫu chính thức, danh sách dự phòng theo các dịch vụ quy định của cơ quan về Sở Nội vụ.
b) Đối với 06 UBND huyện, thành phố:
- Lập danh sách tổng thể gồm toàn bộ người dân, người đại diện tổ chức đã nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ 01/11/2017 đến 31/7/2018 tại Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện theo từng dịch vụ quy định.  
- Chọn mẫu điều tra xã hội học của cấp mình để lập danh sách chính thức và danh sách dự phòng điều tra xã hội học. 
- Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả chọn mẫu, lập danh sách tổng thể, danh sách chính thức, danh sách dự phòng của các đơn vị cấp xã thuộc đối tượng điều tra.
- Tổng hợp kết quả, gửi danh sách tổng thể, danh sách chính thức, danh sách dự phòng điều tra xã hội học của cấp mình và các đơn vị cấp xã trên địa bàn thuộc đối tượng điều tra theo các dịch vụ quy định về Sở Nội vụ.
c) Đối với 18 UBND xã, phường, thị trấn:
- Lập danh sách tổng thể gồm toàn bộ người dân, người đại diện tổ chức đã nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ 01/11/2017 đến 31/7/2018 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã theo từng dịch vụ quy định.  
- Chọn mẫu điều tra xã hội học để lập danh sách chính thức và danh sách dự phòng điều tra xã hội học của UBND cấp mình. 
- Lập danh sách tổng thể, danh sách chính thức, danh sách dự phòng của UBND cấp mình theo các dịch vụ quy định gửi về UBND cấp huyện để tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai gửi các danh sách tổng thể, danh sách mẫu điều tra chính thức, mẫu điều tra dự phòng của cơ quan, đơn vị về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 06/9/2018, đồng thời qua hệ thống phần mềm VNPT iOffice và bản Excel qua địa chỉ Email: caicachhanhchinh.nb@gmail.com để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ với Sở Nội vụ (qua Phòng Cải cách hành chính và Đào tạo, SĐT: 0229.3886.849) để phối hợp, giải quyết./.
 

Các biểu mẫu đính kèm tại đây


 CÁC TIN KHÁC
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 32°C
Cao nhất: 36°C
Thấp nhất: 28°C
Độ ẩm: 62 %
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 02293.871.155; Fax: 02293.876.714; Email: snvu@ninhbinh.gov.vn