- Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình năm 2019
 Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình năm 2019
Tổ chức bộ máy
-Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
-V/v báo cáo số liệu theo Nghị định Số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế XHH
-V/v xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp và lao động năm 2019
-V/v thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 26/02/2018 của Tỉnh ủy.
-Đề nghị xây dựng kế hoạch biên chế năm 2018.
-Đề nghị triển khai Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2017
Quản lý công chức - viên chức
-Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình năm 2019
-Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
-Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình năm 2018
-V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm
-Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 2017
-Kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
Cải cách hành chính
-Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
-V/v tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC tỉnh Ninh Bình năm 2018
-Đề nghị lập danh sách người dân, người đại diện tổ chức để phục vụ điều tra xã hội học quy mô cấp tỉnh năm 2018 (TP, Huyện, Sở,...)
-Đề nghị lập danh sách người dân, người đại diện tổ chức để phục vụ triển khai điều tra xã hội học quy mô quốc gia năm 2018 (Xã, Phường, Thị trấn)
-Kế hoạch đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2010
-V/v xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
VIDEO